حمل گندله و شمش شرکت حمل و نقل راهیان مس در کرمان

دفتر کرمان شرکت راهیان مس بعنوان یکی از دفاتر فعال و موفق در کرمان فعالیت دارد ، حمل بار گندله از کرمان به کلیه دفاتر ایران ، حمل بار شمش از کرمان به کلیه نقاط ایران انجام می شود.

حمل سیمان شرکت حمل و نقل کرمان

کارخانجات سیمان کرمان ، سیمان ممتازان و زرین باعث بوجود آمدن یک زیر ساخت حمل سیمان قدرتمند در این شهر شده اند شرکت راهیان مس با توجه به این سه کارخانه بزرگ سعی در جذب این بازار بزرگ را همیشه در دستور کار خود قرار داده که با یک کارنامه موفق این سیستم بخوبی در حال انجام شدن است.

حمل بار تجاری شرکت حمل و نقل راهیان مس

حمل بار تجاری از کرمان بعنوان یکی از قطب های تجاری کشور بوده است و شرکت حمل و نقل راهیان مس نیز همیشه نقش مهمی در حمل بارهای تجاری در کرمان ایفا نموده است.

آدرس دفتر

پایانه بار غرفه شماره 36